Ångerrätt och återbetalningspolicy

Allmänt

Denna ångerrätts-och återbetalningspolicy är införlivad i och därmed en del av Användarvillkoren. Definierade termer i ångerrätts-och återbetalningspolicy ska ha den innebörd som tillskrivs dem i Servicevillkoren såvida inte annat anges i detta dokument.

Ångerrätt

Som konsument har du vid beställning och köp av produkter och tjänster från Wifog, på så sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ditt köp (ångerrätt). Ångerrätt gäller inte för varor med digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. Genom att acceptera Wifogs Användarvillkor samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

För att utnyttja ångerrätten krävs att du meddelar Wifog att du vill frånträda ditt köp inom 14 dagar från den dag då beställningen gjordes (ångerfristen). För fysiska produkter gäller 14 dagarsfristen från det datum du mottagit leveransen. Sådant meddelande kan ske via e-post till Wifogs kundservice. Standardformulär för sådant förfarande kan hämtas från konsumentverkets webbsida: http://www.konsumentverket.se. Eventuella bonuspoäng tilldelas först efter ångerfristen löpt ut.

Om du vill utnyttja ångerrätten ska du återsända levererade varor till Wifog senast inom 14 dagar från att Wifog mottagit meddelande enligt ovan. Postadress för återsändande Wifog Sverige AB, att: Mavshack Karlavägen 58, 114 49 Stockholm

Det belopp som du har betalat (exklusive eventuell ursprunglig fraktkostnad) återbetalas senast inom 14 dagar från mottagandet av meddelande om utnyttjande av ångerrätten. Wifog förbehåller sig rätten att återbetala tidigast då eventuell återlämnad vara kommit Wifog tillhanda eller då du tillsänt Wifog ett bevis på att sådan varan återsänts. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Ångerrätten gäller under förutsättning att återlämnade varor är i oförändrat skick. Detta gäller även förpackning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts av kunden. Om varan eller tjänsten har nyttjas, inkopplats eller installerats upphör ångerrätten. Eventuella avdrag korrigeras vid återbetalingen och kommuniceras till dig.

Om du börjar använda Wifog-tjänsterna under ångerfristen kan du bli skyldig att ersätta Wifog för din användning.

Om du har några frågor om det ovannämnda så är du alltid välkommen att kontakta vår support@wifog.com.